Trao quyền chủ động tiếp cận thu nhập cho người lao động